INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Dades identificatives del responsable i delegat de protecció de dades
Responsable del tractament

AUTORITAT DE TRANSPORT METROPOLITÀ DE VALÈNCIA

Plaça de Tetuán, 10-1a

46003 València

Delegat de protecció de dades

En tot cas, els sol·licitants podran contactar amb el Delegat/da de Protecció de Dades de la Generalitat a través del correu electrònic dpd@gva.es, o de l'adreça postal:
Delegat/da de Protecció de Dades de la Generalitat
Passeig Albereda, 16
46010 - València

Cessió o comunicació de dades (categoria de destinataris) A més dels destinataris assenyalats en cada tractament, pot ser necessari comunicar dades o permetre l'accés a aquestes, en determinades circumstàncies, al Defensor del Poble, al Sindic de Greuges, als jutges i tribunals, al Tribunal de Comptes, Sindicatura de Comptes,a les forces i cossos de seguretat de l'Estat, en definitiva destinataris als quals ha de realitzar-se obligatòriament una comunicació de dades a requeriment de procediments d'investigació, d'infraccions o de supervisió o control, així com a la Delegació de Protecció de Dades de la Generalitat.
Drets de les persones interessades Podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat de les seues dades de caràcter personal incloses en els tractaments de l'ATMV
Exercici de drets Per a exercitar els drets haurà de presentar un escrit davant l'ATMV. Haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita que siga satisfet i, si no autoritza l'obtenció de dades d'identitat del sol·licitant o, si és el cas, del representant legal, haurà d'aportar la corresponent documentació acreditativa de la identitat i representació. També podrà exercitar els seus drets de manera telemàtica a través de l'enllaç següent:
https://atmv.gva.es 
Reclamació davant l'AEPD

En cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. https://www.aepd.es/    

 

Informació sobre protecció de dades

Registre d'activitats de tractament de dades personals de la ATMV