Informació Sobre Protecció de Dades

Informació Sobre Protecció de Dades


 

INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

 

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

 

Aquest document té com a finalitat proporcionar a les persones interessades informació bàsica sobre els tractaments de dades de caràcter personal per part de L'Autoritat de Transport Metropolità de València (ATMV), per a l'exercici de les seues competències; tot això en compliment dels articles 13 i 14 del Reglament general de protecció de dades.

 

Les dades personals que es recullen per part de l'ATMV seran tractades respectant el que s'estableix en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 (d'ara en avant RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, i el que s'estableix en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

 

Àmbit d'aplicació

Aquesta informació s'aplica al tractament totalment o parcialment automatitzat, així com al tractament no automatitzat de dades personals contingudes en un fitxer o destinades a incloure-s'hi.

 

Responsable del tractament

Conforme amb el que s'estableix en l'article 4.7 de l'RGPD, tindrà la consideració de responsable del tractament "la persona física o jurídica, autoritat pública, servei o un altre organisme que, sol o juntament amb altres, determine els fins i mitjans del tractament"; en aquest cas, ha de considerar-se com a responsable l'ATMV

 

D'acord amb el Decret 130/2012 de 24 d'agost, del Consell, pel qual s'estableix l'organització de la seguretat de la informació de la Generalitat, aquesta responsabilitat serà exercida amb caràcter general per l'òrgan directiu que té atribuïdes competències sobre els serveis comuns l'ATMV, i que d'acord amb el que disposa l'artcle 16 f) del Decret 81/2017, de 23 de juny, pel qual s'aprova el Reglament de l'ATMV, s'atribuïx la condició de responsable ala persona que ostente la Direción-Gerencia. D'aquesta circumstància es deixarà constància en el Registre d'Activitats de Tractament (d'ara en avant, RAT).

 

Registre de les Activitats de Tractament (RAT)

Conforme amb el que es disposa en l'article 30 del RGPD, la relació actualitzada de les activitats de tractament que l'ATMV du a terme es troba disponible en el RAT http://atmv.gva.es publicat per l'ATMV en el seu web.

Recollida de dades personals

Les dades de caràcter personal que es recullen directament o indirectament de les persones interessades seran tractades de manera confidencial i quedaran incorporades a alguna de les activitats de tractament titularitat de l'ATMV que figuren en la seua RAT.

Quan les dades personals de la persona interessada s'obtinguen d'aquesta, en el moment de recollir-les se li facilitarà la informació del tractament de manera clara i intel·ligible. Si resulta convenient, es proporcionarà la informació imprescindible sobre el tractament en el formulari de recollida i s'indicarà o enllaçarà des d'aquest una segona capa d'informació amb major nivell de detall.

 

Usos i finalitats

Els tractaments de dades personals s'ajustaran a les funcions pròpies de l'ATMV i el seu ús es limitarà a aquells fins per als quals expressament s'hagen recollit.

Si es preveu tractar posteriorment les dades personals per a una finalitat diferent de la que va motivar-ne la recollida, abans del tractament posterior s'informarà l'interessat sobre aquesta altra finalitat i se li proporcionarà qualsevol altra informació addicional pertinent, sempre que l'interessat no dispose ja d'aquesta informació.

La finalitat del tractament de les dades de caràcter personal serà la necessària per a la gestió administrativa i tramitació dels procediments administratius per als quals se sol·liciten les seues dades, que correspondran a cada una de les activitats de tractament que realitza l'ATMV i que estan accessibles en el RAT http://atmv.gva.es.

No es prendran decisions automatitzades basades en el tractament de les seues dades personals.

 

Legitimació per al tractament

Amb caràcter general, la base jurídica que empara el tractament de les dades de caràcter personal per part de l'ATMV és el compliment d'obligacions legals o la realització d'actuacions en interés públic o en l'exercici de poders públics conferits a la Generalitat, d'acord amb les normes que regulen l'actuació de les administracions públiques i, especialment, la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, l'Estatut d'Autonomia i la Llei de Govern.

No obstant això, alguns tractaments poden requerir el consentiment de les persones afectades. En aquests casos, l'ATMV posarà en marxa els mecanismes que permeten atorgar-lo mitjançant una clara acció afirmativa d'aquesta persona i de manera que se'n puguen conservar evidències.

En els tractaments basats en el consentiment, la persona interessada podrà retirar el seu consentiment en qualsevol moment. A aquest efecte, disposa del següent procediment al qual es pot  accedir en http://atmv.gva.es . L'ATMV, en aquests casos, cessarà l'activitat de tractament per a aquestes dades. La retirada del consentiment no afecta la licitud del tractament basada en el consentiment previ a la retirada.

La base jurídica que habilita expressament cada una de les activitats de tractament que du a terme l'ATMV pot consultar-se en el RAT http://atmv.gva.es.

 

Segons la previsió establida en l'article 14, apartat 5.c) de l'RGPD, les dades dels tractaments que són responsabilitat de l'Administració del Consell o del seu sector públic instrumental podran ser tractades per òrgans que tinguen una funció de supervisió, inspecció o control relacionat amb l'exercici de l'autoritat pública, sempre que aquest accés a les dades estiga expressament contemplat en la normativa que els regula (Intervenció General, Inspecció General de Serveis, Delegació de Protecció de Dades).

 

Conservació de dades

Amb caràcter general, i sense perjudici de la informació concreta que es publica en el RAT, les dades personals tractades per l'ATMV es conservaran durant el temps necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es recullen.

L'ATMV, una vegada cancel·lades les dades o suprimides del tractament, podrà conservar-les amb la finalitat que resulte factible determinar les possibles responsabilitats que es puguen derivar del seu tractament o per a permetre'n l'ús posterior, després de l'adopció de les mesures de protecció adequades, amb finalitats històriques, estadístiques o científiques.

 

Comunicació de dades

El responsable del tractament no comunicarà ni publicarà dades personals sense el consentiment de les persones afectades, excepte en aquelles circumstàncies previstes per la legislació vigent. Les persones destinatàries de cessions de dades previstes per a cada una de les activitats de tractament poden consultar-se en el RAT.

Sense perjudici de les assenyalades en el RAT per estar identificades en les mateixes normes que legitimen el tractament, podria ser necessari comunicar dades o permetre'n l'accés, en determinades circumstàncies i encara que no consten expressament en el RAT, al Defensor del Poble, al Síndic de Greuges, als jutges i tribunals, al Tribunal de Comptes, Sindicatura de Comptes, a les forces i cossos de seguretat de l'Estat. En definitiva, es tracta de destinataris als quals ha de realitzar-se obligatòriament una comunicació de dades a requeriment de procediments d'investigació, d'infraccions o de supervisió o control. En aquesta mateixa situació es troba el Delegat de Protecció de Dades de la Generalitat.

L'ATMV no utilitzarà en cap cas les dades amb finalitats de caràcter comercial, publicitari o de qualsevol altra índole no relacionades amb les seues potestats públiques.

Drets dels interessats*

La persona interessada pot exercir en qualsevol moment els drets que l'RGPD garanteix als titulars de les dades, conforme als articles 15 fins al 22 i que són els següents:

 

DRET D'ACCÉS: La persona interessada té dret a obtindre de l'ATMV confirmació de si s'estan tractant dades personals que l'afecten, i si és així, té dret a accedir a aquestes dades i a la informació relativa a les finalitats, els destinataris, les categories de dades tractades, el seu origen i període de conservació, reclamacions, existència de decisions automatitzades amb les seues conseqüències i a tots els drets addicionals de rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat.

 

DRET DE RECTIFICACIÓ I SUPRESSIÓ: La persona interessada té dret a obtindre de L'ATMV la rectificació de les dades personals inexactes o incomplets que l'afecten, sense dilació indeguda.

Igualment, té dret a sol·licitar la supressió de les dades personals que l'afecten. Si no existeix una altra base jurídica que n'empare la conservació, L'ATMV procedirà a la supressió de les dades quan ja no siguen necessàries o s'hagen tractat de manera il·lícita, quan la persona interessa retire el seu consentiment en tractaments que ho requerisquen o quan s'opose al tractament.

 

DRET DE LIMITACIÓ: La persona interessada té dret a obtindre de l'ATMV la limitació del tractament de les dades, en casos d'impugnació de l'exactitud d'aquestes, quan el tractament siga il·lícit i la persona s'opose a la supressió de les dades personals i sol·licite en el seu lloc la limitació del seu ús, quan la persona afectada necessite mantindre les dades per a formular o exercir reclamacions o mentre es verifica si els motius legítims de l'Administració prevalen sobre els de la persona interessada, en cas que aquesta s'opose al tractament.

 

DRET D'OPOSICIÓ: La persona interessada té dret a oposar-se al fet que les dades personals que l'afecten siguen objecte d'un tractament. L'ATMV deixarà de tractar aquestes dades personals, llevat que acredite motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguen sobre els interessos, els drets i les llibertats de la persona interessada, o per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.  

 


________________________________________________________________

 

*D'acord amb l'article 23 del RGPD els drets de protecció de dades poden limitar-se. En aquests casos, s'ha de tindre en compte el següent:

 

- La limitació ha d'estar sustentada en una norma amb rang de llei, de conformitat amb el que es disposa en l'apartat 1 de l'article 23 del RGPD: "El Dret de la Unió o dels estats membres que s'aplique al responsable o a l'encarregat del tractament podrà limitar, a través de mesures legislatives, l'abast de les obligacions i dels drets establits en els articles 12 a 22 i l'article 34". L'apartat 2 d'aquest article estableix el contingut mínim de qualsevol mesura legislativa destinada a la limitació dels drets relacionats amb la normativa de protecció de dades.

 

- La limitació haurà de respectar en l'essencial els drets i llibertats fonamentals i haurà de ser una mesura necessària i proporcionada en una societat democràtica per a salvaguardar, entre altres, la seguretat de l'Estat, la defensa, la seguretat pública, etc...

________________________________________________________________

DRET DE PORTABILITAT: La persona interessada té dret a rebre les seues dades personals en un format estructurat, d'ús comú, de lectura mecànica i interoperable i a transmetre'ls a un altre responsable del tractament, sempre que aquest es legitime sobre la base del consentiment o en el marc de l'execució d'un contracte i el tractament s'efectue per mitjans mecanitzats. També tindrà dret, quan siga tècnicament possible, al fet que les dades es transmeten directament de responsable a responsable. No serà aplicable quan el tractament siga necessari per al compliment d'una missió d'interés públic en l'exercici de poders públics conferits al responsable.

 

DRET A NO SER OBJECTE DE DECISIONS INDIVIDUALS AUTOMATITZADES: Qualsevol persona interessada té dret a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l'elaboració de perfils, que produïsca efectes jurídics sobre ella o l'afecte significativament de manera similar. Es refereix a qualsevol forma de tractament de les seues dades personals que avalue aspectes personals. El responsable ha de garantir el dret a obtindre la intervenció humana, expressar el seu punt de vista i impugnar la decisió. No serà aplicable no ser objecte de decisió si aquesta és necessària per a la celebració o execució d'un contracte, es basa en el consentiment explícit o està autoritzada per una norma que s'aplique al responsable i que establisca mesures adequades per a salvaguardar els drets i llibertats i els interessos legítims de la persona interessada.

 

Tots els drets anteriors, inclosa la retirada del consentiment, tenen caràcter personalíssim, per la qual cosa només pot exercir-los la persona afectada. No obstant això, aquesta podrà actuar mitjançant representant en els casos i amb les condicions previstes per la legislació vigent.

L'exercici de tots aquests drets podrà dur-se a terme accedint al procediment establit a aquest efecte, bé fent ús del tràmit telemàtic http://atmv.gva.es, o bé en manera presencial aportant la sol·licitud corresponent en la sede de la ATMV, o la sol·licitud de l'AEPD accessible en https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html.

 

Possibilitat de dirigir-se a la Delegació de Protecció de Dades

Les persones interessades poden posar-se en contacte amb la Delegació de Protecció de Dades de la Generalitat pel que fa a totes les qüestions relatives al tractament de les seues dades personals i a l'exercici dels seus drets a l'empara de l'RGPD.

Les dades de contacte són:

Delegació de Protecció de Dades  de la Generalitat

Passeig de l'Albereda, 16. 46010 València

Adreça de correu electrònic: dpd@gva.es

 

Reclamació davant de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades

Les persones interessades també tenen la possibilitat de presentar una reclamació davant de l'autoritat nacional de control en matèria de protecció de dades (Agència Espanyola de Protecció de Dades – AEPD), especialment quan no haja obtingut resposta satisfactòria en l'exercici dels seus drets.

Pot contactar-hi a través del següent enllaç : https://www.esaepd.es/agencia/contacto.htlm.