Visualització de contingut web

Les Comissions Tècniques

  1. El Consell d'Administració podrà constituir les comissions tècniques que estime necessàries quan el Consell haja de decidir sobre algun assumpte que, per la seua complicació o dificultat tècnica, requerisca assessorament especialitzat.
  2. Aquestes comissions estaran constituïdes per persones expertes en la matèria a tractar, designades pel Consell.