Visualització de contingut web

Funcions de la Secretaria del Consell d'Administració

 1. La Secretaria del Consell d'Administració tindrà les funcions següents:
  • a) Assistir a les reunions amb veu però sense vot.
  • b) Efectuar la convocatòria de les sessions de l'òrgan per ordre de la Presidència, així com les citacions als seus membres.
  • c) Rebre els actes de comunicació de les persones integrants del Consell d'Administració, siguen notificacions, peticions de dades, rectificacions o qualsevol altra classe d'escrits dels quals haja de tindre coneixement.
  • d) Expedir certificacions de les consultes, dictàmens o acords adoptats pel Consell.
  • e) Qualsevol altra funció inherent a la seua condició que vinga establerta per la normativa que estableix el règim jurídic dels òrgans col·legiats en l'àmbit de les administracions públiques.
 2. La designació i el cessament, així com la substitució temporal de la persona responsable de la Secretaria en supòsits de vacant, absència o malaltia, es realitzaran segons el que disposa les normes específiques de funcionament del Consell i, a falta d'això, per acord d'aquest.