Visualització de contingut web

Funcions de la Direcció-Gerència

 1. Qui ostente la Direcció Gerència tindrà les funcions següents:
  • a) L'exercici de la representació ordinària de l'Autoritat de Transport Metropolità.
  • b) Impulsar i executar els acords i programes aprovats pel Consell d'Administració o la Comissió Executiva.
  • c) Exercir la direcció, inspecció i règim intern dels serveis de l'organisme, l'exercici de la direcció superior del seu personal i l'elaboració de les propostes en matèria de personal a l'òrgan competent de la Generalitat en matèria de funció pública.
  • d) Prestar assistència tècnica al Consell d'Administració i a la Comissió Executiva, per a la qual cosa assistirà a les seues sessions, amb veu però sense vot.
  • e) L'elaboració de la proposta de pressupost de l'organisme i la resta de documentació econòmica/financera, per a la seua elevació a la Comissió Executiva.
  • f) L'elaboració de plans o projectes d'actuació així com dictar instruccions sobre organització i funcionament efectiu de l'organisme, en desplegament del que preveu aquest reglament.
  • g) Les relacions ordinàries amb altres òrgans de l'Administració Autonòmica i amb altres administracions públiques o entitats públiques o privades.
  • h) La proposta al Consell d'Administració de l'estructura organitzativa de l'organisme.
  • i) L'elaboració de propostes a l'òrgan competent en matèria de tecnologies de la informació, de la planificació de la gestió de recursos informàtics i d'administració electrònica necessaris per al desenvolupament de les funcions de l'organisme.
  • j) L'elaboració de propostes per a l'autorització i firma de convenis amb altres entitats, i per a l'acceptació de les delegacions de competències o encàrrecs de gestió de funcions d'altres administracions públiques, o les seues entitats dependents a favor de l'Autoritat de Transport, per a la seua elevació a la Comissió Executiva.
  • k) L'elaboració de propostes de contractació, per a l'elevació al Consell d'Administració.
  • l) La contestació de les queixes pel funcionament dels serveis de l'organisme.
  • m) Proposar als òrgans col·legiats superiors la resolució que estime convenient en assumptes de l'organisme.
  • n) Qualsevol altra funció no expressament atribuïda a altres òrgans de l'Autoritat.
 2. Així mateix, li correspondrà, dins dels límits pressupostaris:
  • a) Autoritzar i disposar les despeses.
  • b) Acceptar les subvencions, donant compte al Consell d'Administració.
  • c) Reconèixer i liquidar obligacions i ordenar pagaments.
  • d) Impulsar la tramitació dels expedients de modificació pressupostària.
  • e) Exercir les facultats en matèria de contractació que no estiguen atribuïdes a altres òrgans de govern de l'organisme autònom.
  • f) Les facultats que li delegue el Consell d'Administració.
  • g) Qualsevol altra funció no expressament atribuïda a altres òrgans de l'organisme autònom.
 3. En cas de vacant, absència, o malaltia, les funcions de la direcció s'exerciran per la persona que designe el Consell Administració, entre les persones titulars de les unitats amb rang de Subdirecció General