Visualització de contingut web

La Direcció-Gerència

  1. La Direcció Gerència, amb rang de direcció general, és l'òrgan de gestió ordinària de l'organisme.
  2. La persona titular de la Direcció Gerència, serà nomenada i cessada pel Consell, a proposta del conseller o consellera competent en matèria de transport, prèvia consulta al Consell d'Administració de l'Autoritat, havent de recaure en una persona de reconeguda solvència professional en matèria de transport de viatgers