Visualització de contingut web

Funcions de l'ATMV

Amb subjecció a la normativa aplicable en matèria de transport públic de viatgers, l'Autoritat de Transport Metropolità de València podrà exercir les funcions següents:

 • La planificació de les infraestructures per al transport públic de viatgers.

 • La planificació de xarxes i serveis públics de transport de viatgers, inclosa l'elaboració dels plans metropolitans de mobilitat sostenible del seu àmbit territorial, així com el seu seguiment, control i avaluació.

 • La subscripció i control dels contractes de servei públic de transport interurbà de viatgers dins de l'àmbit de l'àrea de transport metropolità de València, així com dels serveis de transport públic urbà dels municipis de la referida àrea, els ajuntaments de la qual li hagen delegat expressament l'exercici de la competència esmentada*.

 • La gestió administrativa dels serveis públics de transport adés esmentats.

 • El disseny, l'aprovació i la gestió del règim tarifari dels serveis de transport de la seua competència.

 • L'establiment de contractes-programa amb els operadors de transport i el control del seu compliment.

 • La subscripció de convenis o contractes-programa amb altres administracions públiques per al desenvolupament de les seues competències i, en especial, per al finançament del sistema de transport.

 • Les relatives a informació a les persones usuàries, la publicitat i la qualitat dels serveis.

 • La col·laboració i coordinació amb les administracions públiques en matèria d'activitat inversora en infraestructures de transport, ordenació del territori i gestió de tràfic i de circulació.

 • La col·laboració amb entitats públiques i privades per al foment de la mobilitat sostenible i el transport públic.

 • La promoció i difusió de la mobilitat sostenible, impulsant l'acció coordinada de les administracions públiques per a potenciar els despla- çaments no motoritzats i el transport públic.

 • Exercir les competències administratives escaients sobre estacions, terminals i intercanviadors de transport de viatgers per carretera de l'àrea metropolitana.

 • Qualsevol altra funció que li siga expressament atribuïda pel Consell, o li siga delegada o encomanada, així com les que li corresponga exercir en aplicació de la normativa de transport públic de viatgers.

* La funció relativa a la subscripció i control dels contractes dels serveis de transport públic urbà dels municipis adherits a ATMV és l'única no assumida transitòriament. Està pendent de ser assumida en tant el Consell d'Administració de ATMV no acorde un altre model de finançament dels serveis de transport metropolità, que en l'actualitat és suportada íntegrament per ATMV i l'Administració de l'Estat, de conformitat amb el que es preveu per l'article 4.3 del Decret 81/2017, de 23 de juny, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de ATMV ( DOGV 04-07-2017 ) i la disposició addicional primera del mateix text, en virtut de la qual la subrogació en els drets i obligacions que li corresponguen a la *ATMV es produirà en el moment en què així ho acorde el Consell d'Administració, competent per a determinar la data concreta d'assumpció progressiva de les seues funcions.