Visualització de contingut web

Funcions

Consell d'Administració

 1. Al Consell d'Administració li correspon les funcions següents:
  • a) El control de la labor de direcció i gestió ordinària duta a terme per la Direcció Gerència.

  • b) Aprovar la planificació de les xarxes i serveis de transport públic regular de viatgers.

  • c) Aprovar el règim tarifari dels serveis de transport públic regular de viatgers.

  • d) Definir i ordenar l'estructura de finançament, mecanismes i principis de coordinació i gestió d'aquests.

  • e) Aprovar la proposta del pressupost anual, per a la seua elevació a la conselleria competent en matèria de transport.

  • f) L'aprovació dels comptes anuals.

  • g) La subscripció de convenis de col·laboració i l'acceptació de delegacions de competències d'altres administracions públiques en favor de l'Autoritat, sense perjuí del que disposa l'article 3.2 d'aquest reglament*.

  • h) La subscripció dels contractes de servei públic de transport de viatgers, així com els contractes d'una altra naturalesa que superen 300.000 euros o comporten una despesa plurianual.

  • i) Aprovació de les modificacions pressupostàries.

  • j) Aprovació del Pla Plurianual de Gestió de l'organisme.

  • k) La proposta a l'òrgan competent de la Generalitat de l'oferta d'ocupació pública de llocs de treball adscrits a l'organisme.

  • l) Establir el règim de funcionament del Consell d'Administració, i aquest haurà de reunir-se amb la periodicitat que acorde, almenys dos vegades a l'any.

  • m) Nomenar les persones que hagen d'integrar-lo i determinar el règim de funcionament de la Comissió Consultiva.

  • n) Constituir comissions tècniques quan haja de tractar-se algun assumpte que, per la seua complicació o dificultat tècnica, s'estime convenient comptar amb assessorament especialitzat.

  • o) Qualsevol altra funció que se li atribuïsca l'ordenament jurídic.

  * La funció relativa a l'acceptació de delegacions de competències d'altres administracions és l'única no exercida transitòriament pel que respecta a les competències sobre el transport urbà. Està pendent de ser exercida en tant el Consell d'Administració de *ATMV no acorde un altre model de finançament dels serveis de transport metropolità, que en l'actualitat és suportada íntegrament per *ATMV i l'Administració de l'Estat, de conformitat amb el que es preveu per l'article 4.3 del Decret 81/2017, de 23 de juny, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de *ATMV ( DOGV 04-07-2017 ) i la disposició addicional primera del mateix text, en virtut de la qual la subrogació en els drets i obligacions que li corresponguen a la *ATMV es produirà en el moment en què així ho acorde el Consell d'Administració, competent per a determinar la data concreta d'assumpció progressiva de les seues funcions.

   

 2. El Consell d'Administració podrà delegar les seues funcions a la Comissió Executiva i a la Direcció Gerència, excepte les assenyalades en els epígrafs b,c,d de l'apartat anterior.
 3.  

  Presidència del Consell d'Administració

  1. A la Presidència del Consell d'Administració li corresponen les funcions següents:
   • a) Ostentar la representació institucional de l'Autoritat, i la firma dels actes i acords de competència del Consell.
   • b) Acordar la convocatòria de les sessions ordinàries i extraordinà- ries i fixar l'ordre del dia, tenint en compte, si és el cas, les peticions dels i les vocals sempre que hagen sigut formulades amb la suficient antelació per a la seua inclusió en el document esmentat.
   • c) Presidir les sessions, moderar el desenvolupament dels debats i suspendre'ls per causes justificades.
   • d) Dirimir amb el seu vot els empats, als efectes d'adoptar acords.
   • e) Visar les actes i certificacions dels acords de l'òrgan.
   • f) Realitzar aquelles altres tasques que siguen inherents a la Presidència del Consell d'Administració.
  2. En cas de vacant, absència o malaltia, aquestes funcions de la Presidència s'exerciran per la persona que ostente la Vicepresidència, la qual, alhora, serà suplida en aquestes funcions, en idèntics supòsits, per la mateixa persona que haja d'exercir la seua suplència en el Consell d'administració.