Visualització de contingut web

Composición

 1. El Consell d'Administració és l'òrgan superior de govern de l'Autoritat de Transport Metropolità de València. Hi estaran representats, a més de la Generalitat, els ajuntaments de l'àrea de transport metropolità de València que s'adherisquen a l'organisme per mitjà de la delegació de les seues competències en matèria de transport urbà.
 2. El Consell estarà integrat per un màxim de 14 membres:
  • a) La Generalitat comptarà amb següent representació:
   • 1r) La persona titular de la conselleria competent en matèria de transport, qui n'ostentarà la Presidència.
   • 2n) La persona titular de la Secretaria Autonòmica competent en matèria de transport, qui exercirà la Vicepresidència del Consell. En el cas d'inexistència de tal òrgan en l'estructura de la conselleria corresponent, el lloc l'ocuparà la persona titular de la Sotssecretaria de la conselleria esmentada.
   • 3r) La persona titular de la direcció general o òrgan directiu competent en matèria de transport.
   • 4t) Quatre vocals nomenats pel Consell, a proposta de la persona titular de la conselleria competent en matèria de transport, almenys dos d'entre el personal funcionari de carrera de l'Administració de la Generalitat.
  • b) L'Ajuntament de València comptarà amb cinc persones representants designades per aquest, que formaran part del Consell una vegada l'entitat local s'adherisca a l'Autoritat, delegant les seues competències en matèria de transport urbà d'acord amb el que disposa la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, i la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local.
  • c) En representació de la resta de municipis adherits a l'Autoritat, la Federació Valenciana de Municipis i Províncies comptarà amb dues persones membres designades per l'òrgan competent segons la seua pròpia normativa.
 3. En casos d'absència o de malaltia i, en general, quan concórrega una altra causa justificada, les persones titulars de l'òrgan col·legiat seran substituïdes pe les respectives suplents que es designen per a aquesta circumstància per la Generalitat, l'Ajuntament de València i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
 4. La persona responsable de la Secretaria del Consell, que actuarà amb veu però sense vot, tindrà la condició de funcionària de la Generalitat del grup A1 amb llicenciatura o grau en Dret.