Títols i tarifes

SUMA Mensual

PERSONAL I INTRANSFERIBLE

Amb un sol títol pots viatjar en EMT, FGV, Metrobús i Renfe Rodalia.
Sense límit de viatges dins dels 30 dies a partir del dia de la primera validació.
Zones disponibles: A, B o ABC.
 

 
Es necessita un Suport personalitzat de ATMV


   

SUMA Mensual Jove

PERSONAL E INTRANSFERIBLE

Con un solo título puedes viajar en EMT, FGV, Metrobús y Renfe Cercanías.

Sin límite de viajes dentro de los 30 días a partir del día de la primera validación.

Zonas disponibles: A, B o ABC.

Los titulares del Carnet Jove y otros carnés equivalentes en Europa podrán obtener un 15% de descuento en el SUMA mensual en tanto dicha política social disponga de consignación presupuestaria al efecto por parte del órgano u organismo de la Generalitat competente en materia de juventud, de acuerdo con lo previsto en el artículo 39.4 de la Ley 6/2011, de 1 de abril, de la Generalitat, de Movilidad de la Comunidad Valenciana.

Se necesita un soporte personalizado de ATMV

 

SUMA 10

 
Deu viatges dins de la seua zona de validesa. Cada viatge inclou un transbord entre operadors diferents o entre dues línies diferents de l'EMT o de Metrobús, sempre que la combinació zonal ho permeta. El SUMA 10 de zona B o BC no inclou a l'EMT. Cada viatge únicament es podrà realitzar en un sentit.
 
Es pot viatjar en EMT, FGV, Metrobús i Renfe Rodalia.
 
El temps de transbord és de 90 minuts si és d'una zona i 110 minuts si és de dues i tres zones després de cada validació. 
 
Quan diverses persones pretenguen fer ús simultani d'un mateix títol multiviatge, han de
viatjar juntes fins que abandonen les instal·lacions de l'operador. Aquesta possibilitat està limitada a grups de fins a 15 persones viatjant juntes.
Zones disponibles: A, B o AB/BC/ABC
 

 
Es necessita un suport personalitzat o no personalitzat de la ATMV o altres targetes Móbilis coordinades no personalitzades.
 
Caduquen quan canvia el seu preu, excepte disposició en contra.
 
Es poden recarregar fins a 30 viatges


SUMA Senzill QR

Un viatge, unipersonal. El títol SUMA senzill QR caduca als 60 dies de la compra. La validesa del títol és de 90 o 110 minuts des de la seua activació en funció si el recorregut és d'una o dues i tres zones, respectivament.
 
El títol s'haurà d'adquirir a través de l'aplicació mòbil E-Mobil-ity pertanyent a la xarxa de càrregues externa de ATMV, per al trajecte concret que vaja a realitzar l'usuari, s'haurà d'activar abans de pujar a l'autobús i mostrar-lo al conductor perquè el verifique. En el moment en què els autobusos disposen de validadoras capaços de llegir codis QR la seua utilització serà obligatòria. No admet bescanvi.
 
Zones disponibles: A, B, AB, BC o ABC
 
 
Tarifes variables segons origen-destinació equivalents a les tarifes de bitllet senzill dels operadors de Metrobus.
 
 

  

SUMA Violeta

PERSONAL E INTRANSFERIBLE

Els beneficiaris hauran de complir amb els requisits establits per la Conselleria competent en matèria d'igualtat.
Es podrà viatjar en EMT, FGV, Metrobús i Renfe Rodalia, i en el transport urbà dels municipis incorporats per Conveni.
Sense límit de viatges dins de l'any natural que comprén des de l'1 de gener al 31 de desembre, renovable mentre es mantinguen les condicions que van motivar el seu atorgament.
Zones disponibles: ABC.
 


 


 

 


 

 


 

 

Otros Títulos Coordinados

SUMA T-1, T-2 y T-3

Título unipersonal y transferible, válido para EMT, FGV, Metrobús y Renfe Cercanías en ZONA AB.

Sin límite de viajes durante 24, 48 o 72 horas desde la primera validación.

El viaje iniciado con anterioridad a la caducidad (que se graba en la primera validación), podrá terminarse con posterioridad a esa hora.

Los títulos podrán recargarse o ampliarse, si el mismo está en vigor, tratándose como un canje.

Soporte TSC no personalizada y personalizada de ATMV u otras tarjetas Móbilis coordinadas no personalizadas.

Recomendada para visitantes y turistas.

Se necesita un soporte no personalizado o personalizado de ATMV u otras tarjetas Móbilis coordinadas no personalizadas.

SUMA T-1+, T-2+ y T-3+

Tienen que aparecer los logos de ATMV, EMT, FGV, Metrobús y Renfe Cercanías

Título unipersonal y transferible, válido para EMT, FGV, Metrobús y Renfe Cercanías en ZONA ABC.

Sin límite de viajes durante 24, 48 o 72 horas desde la primera validación.

El viaje iniciado con anterioridad a la caducidad (que se graba en la primera validación), podrá terminarse con posterioridad a esa hora.

Los títulos podrán recargarse o ampliarse, si el mismo está en vigor, tratándose como un canje.

Recomendada para visitantes y turistas.

Se necesita un soporte no personalizado o personalizado de ATMV u otras tarjetas Móbilis coordinadas no personalizadas.
 

 

SUMA Esdeveniments

Títol per a assistents a l'esdeveniment, vàlid per a EMT, FGV, Metrobús i Renfe Rodalia en ZONES A i B, viatge d'anada i/o tornada a l'aeroport opcional.
 
Sense límit de viatges en la duració de l'esdeveniment acordat.
 
L'organitzador podrà sol·licitar l'adaptació del suport a la imatge de l'esdeveniment. 
 
Les condicions d'adquisició d'aquest títol seran acordades per ATMV i l'entitat organitzadora.
 
 
Tarifes: 
a) Tarifes diàries
 
Les tarifes diàries d'aquest títol d'esdeveniments es fixen en les següents quanties:
 

ASISTENTES

Grupo

1 DÍA

2 DÍAS

3 DÍAS

4 DÍAS

5 DÍAS

6 DÍAS

7 DÍAS

 100 - 150

1

3,70 €

6,25 €

8,00 €

12,85 €

16,55 €

20,25 €

23,95 €

151 - 500

2

3,50 €

5,95 €

7,60 €

12,20 €

15,70 €

19,25 €

22,75 €

501 – 1.000

3

3,15 €

5,30 €

6,85 €

10,90 €

14,05 €

17,20 €

20,35 €

1.001 – 5.000

4

2,60 €

4,40 €

6,30 €

9,00 €

11,60 €

14,15 €

16,75 €

> 5.000

5

2,00 €

4,00 €

6,00 €

8,00 €

10,00 €

12,00 €

14,00 €

 
b) Trajecte anada i/o tornada a l'aeroport
En el cas que l'organització del congrés decidisca afegir al títol un únic viatge d'anada i/o tornada a l'aeroport, s'afegirà, al cost de la taula anterior, 1,60 € per trajecte.
 
c) Suport
El cost del suport serà de 2 €. No obstant això, els títols també podran carregar-se sobre suports aportats prèviament per l'organitzador, sempre que complisquen els estàndards Móbilis.
 
Adaptació de la targeta a la imatge de l'esdeveniment
Els organitzadors de l'esdeveniment tindran la possibilitat d'adaptar el suport TSC no personalitzada a la imatge de l'esdeveniment. Per a això, hauran de proporcionar amb antelació suficient a ATMV un arxiu amb el format, dimensions i característiques indicades per ATMV.
 
 

Bitllet senzill Metrobus

Les tarifes aplicables als bitllets senzills es troben regulades en la   RESOLUCIÓ de 1 de juny de 2021, del Consell d'Administració de la Autoritat de Transport Metropolità de València, per la qual s'estableixen les tarifes quilométriques máximes revisades, el mínim de percepció de les concessions de servei públic de transport regular de viatgers per carretera del área metropolitana de València i les tarifes aplicables als usuaris i les usuàries.

 

Tarifes aplicables al bitllet senzill: annexo de la resolución.

Mínim de percepció dins de l'área metropolitana de València

Mínim de percepció fora de l'área metropolitana de València

Hoya de Buñol - Hospital de Manises

La tarifa del bitllet senzill anada i tornada, IVA inclòs, per als trajectes realitzats en la línia La Foia de Buñol – Hospital de Manises es fixa en: