INFORMACIÓ IMPORTANT

El Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 determina en el seu article 7, relatiu a la limitació de la llibertat de circulació de les persones, que durant la vigència de l'estat d'alarma les persones únicament podran circular per les vies d'ús públic per a determinades activitats taxades.
En aquest sentit, i llevat que el bitllet s'adquirisca per a la realització de qualsevol d'aquestes activitats:
ES DESACONSELLA VIATJAR EXCEPTE PER LES CITADES RAONS INAJORNABLES.
En tot cas, en qualsevol desplaçament hauran de respectar-se les recomanacions i obligacions dictades per les autoritats sanitàries.
 

Consulte les mesures pal·liatives adoptades referents a l'impacte del COVID-19